* aide à la recherche
cartoliste
cartes postales | ressources | dates de parution | catégories | analogies |
Accueil > cartes postales > [BAKUNIN - МИХАИЛЪ БАКУНИНЪ]

[BAKUNIN - МИХАИЛЪ БАКУНИНЪ]

titre :
[BAKUNIN - МИХАИЛЪ БАКУНИНЪ]
adresse :
. — [S.l.] : [s.n.],
description technique (h × l) :
. — 1 impr. photoméc. (carte postale), coul. (couleurs : colorié) ; [ 14 ?] × [ 9 ?]  cm.
notes :
descriptif :
Symboles utilisés :

[CP bulgare, série en couleur des grandes figures de l’anarchisme, ici l’anarchiste russe Michel Bakounine. Au verso une petite biographie.]

texte :

BAKUNIN


au verso :
МИХАИЛЪ БАКУНИНЪ

Роденъ на 20 май 1814 г, въ с. Прямухино, Тверска губерния, Рускя - умрѣлъ на 1 Юлий, 1876 год. въ Бернъ, Швейцария. Известенъ руски анархо-комунистически агитаторъ и пропагадаторъ. На 21 г. завършва военното учклще, но още въ началото той се заминава за Берлинъ, кждето завършва филсофия.
Ъакунинъ е участникъ въ феруарската революция - 1848 г., а заедно съ Вагнеръ участвува въ дрезденската революция, 1849 г., следъ което е арестуванъ и предаденъ на руското правителство като пролѣжава 9 години въ разнитѣ Сибирскн затвори, отъ кѫдето въ 1861 г. успѣва да избѣга. Отъ лози моментъ той поддържа най-тѣсни връзки съ революционитѣ движения въ Сърбия, България, Чехня. Написва известния „манифестъ къмъ славянскитѣ народи“. Изпъква като крайно опасенъ а г и т о р ъ за разнитѣ европейски правителства. Затварянъ, гоненъ и два пѫти осѫжданъ на смърть. Неговилѣ по нзвестни книги сѫ : „Богъ и държава“, „Принципитѣ на революцията“, „Катехизиса на революцията“ и др. ; както и безброй статии и прокамации.


sources :
 
cotes :
 

1938 1937
Cartes liées

Série : Figures de l’anarchisme, série bulgare
Autres 
  • Anarlivres : site bibliographique des ouvrages anarchistes ou sur l'anarchisme en français
  • Cgécaf : Catalogue général des éditions et collections anarchistes francophones